Tommy Associates Pty Ltd
ค้นหาไอคอน
โลโก้ทอมมี่

คุณสมบัติความเป็นผู้นำที่ผู้จัดการทุกคนควรมี

บล็อก-10
รูปภาพโพสต์ในบล็อก

การเป็นผู้จัดการที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องพัฒนาคุณสมบัติและทักษะบางอย่างเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมของคุณและสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

คุณสมบัติ 10 ประการเหล่านี้จำเป็นต่อความสำเร็จ:

1.การตัดสินใจ

ความมั่นใจและทักษะการแก้ปัญหามีความสำคัญต่อการบริหารจัดการ ผู้นำทุกคนต้องมีการตัดสินใจ รวมถึงการตัดสินใจที่ยากลำบากซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือทีมของตน ผู้จัดการที่ดีเข้าใจบทบาทของอารมณ์ในการตัดสินใจ และคำนึงถึงค่านิยมขององค์กรในการตัดสินใจ

2.รักษาการตามความรับผิดชอบ

ผู้จัดการควรเข้าใจความรับผิดชอบของตนเนื่องจากตำแหน่งที่มีอำนาจในองค์กร พวกเขาถูกบังคับให้พิจารณาความต้องการของธุรกิจและพนักงาน นำทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ รักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน และจัดลำดับความสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

3.ความมั่นใจ

การสร้างแรงบันดาลใจความมั่นใจในทีมของคุณนำไปสู่ผลงานและขวัญกำลังใจที่ดีขึ้น ผู้จัดการที่มีความมั่นใจจะมีโอกาสได้รับความเคารพและความมั่นใจจากทีมในการเป็นผู้นำมากขึ้น ผู้จัดการควรมีความมั่นใจในทีมของตน สามารถปล่อยให้พวกเขาดำเนินการอย่างอิสระตามความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตน

4.ทักษะในการสื่อสาร

ทักษะการสื่อสารในสถานประกอบการทางวิชาชีพมีความสำคัญอย่างยิ่ง ผู้จัดการควรสามารถสื่อสารความคาดหวัง มาตรฐาน โครงร่างโครงการ กำหนดเวลา และข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มผลผลิตโดยลดความสับสน การจัดการซ้ำซ้อน และข้อผิดพลาด คุณภาพของการสื่อสารสามารถส่งเสริมพนักงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจและแข็งแกร่งได้

5.ทักษะการฟัง

จุดแข็งของทักษะการฟังของผู้จัดการมีอิทธิพลต่อตำแหน่งผู้นำที่ได้รับความเคารพ และความสามารถในการเชื่อมต่อกับทีม ทักษะการฟังที่ดีจะพัฒนาความสัมพันธ์และส่งเสริมให้สมาชิกในทีมถามคำถาม ให้คำแนะนำ และแจ้งข้อกังวล
เช่นเดียวกับการสื่อสาร ทักษะการฟังที่แข็งแกร่งจะช่วยเพิ่มความไว้วางใจ การทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วม ทักษะการฟังที่ดีเกี่ยวข้องกับการฟังอย่างตั้งใจ ไม่ขัดจังหวะและเรียบเรียงแนวคิดหลักเพื่อปรับปรุงความเข้าใจ

6.ความเห็นอกเห็นใจ

การมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นเกี่ยวข้องกับการมองชีวิต ประสบการณ์ และอิทธิพลของการตัดสินใจของบุคคลอื่น การทำความเข้าใจมุมมองของทีมและประสบการณ์ชีวิตจะช่วยในการแก้ไขปัญหาและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
การเอาใจใส่อย่างแรงกล้านั้นสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดี การครอบครองความสามารถในการเข้าใจผู้อื่น วิธีการสื่อสาร ความต้องการและความแตกต่างของพวกเขาในสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพถือเป็นข้อได้เปรียบสำหรับผู้จัดการทุกคน

7.วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจ ทีม และความสำเร็จของคุณเป็นแรงจูงใจอันทรงพลังสำหรับพนักงานของคุณ การมีวิสัยทัศน์ช่วยปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในอนาคต

8.ความซื่อสัตย์

ผู้นำที่เปิดกว้างและโปร่งใสจะมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากกว่า สร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานของคุณด้วยความซื่อสัตย์โดยการเป็นตัวอย่าง ส่งเสริมความไว้วางใจและความสัมพันธ์ในการทำงานที่แข็งแกร่ง

9.ความยืดหยุ่น

การรู้ว่าเมื่อใดควรประนีประนอมและปรับความคาดหวัง เป้าหมาย หรือปริมาณงาน แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของความยืดหยุ่นในตัวผู้จัดการที่ดี ความยืดหยุ่นเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความยืดหยุ่นในผู้อื่น ซึ่งช่วยรับมือกับความผันผวนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

10.การกระทำ

การรู้ว่าเมื่อใดควรดำเนินการ เวลาใด และควรดำเนินการใดเป็นคุณสมบัติหลักซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติอื่นๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น การตัดสินใจนำไปสู่การลงมือทำ และหวังว่าหากคุณได้พัฒนาทักษะที่แข็งแกร่งในด้านอื่นๆ ทีมของคุณจะสนับสนุนการตัดสินใจของคุณ

บทสรุป

การเป็นผู้จัดการที่ดีที่สุด คุณสามารถหมายถึงการพัฒนาทักษะหลักทั้ง 10 ประการ ได้แก่ การตัดสินใจ ความรับผิดชอบ ความมั่นใจ การสื่อสาร การฟัง การเอาใจใส่ วิสัยทัศน์ ความซื่อสัตย์ ความยืดหยุ่น และการกระทำ
คุณคิดว่าอะไรคือคุณภาพความเป็นผู้นำที่ดีที่สุดที่ผู้จัดการควรมี แบ่งปันกับเรา!